BASES CONCURSO MUSEO CELTA

 

1.- Organizador

Fundación Celta de Vigo con domicilio social na Rúa Conde de Gondomar 1, 36203 Vigo, organiza “O Concurso Museo Celta”, un concurso para todos os seus seguidores nas plataformas sociais de Twitter e Facebook.

 

2.- Ámbito e duración

O concurso levaráse a cabo en España para residentes en todo o territorio nacional. A data de comezo do concurso será o 24 de Agosto de 2015 ás 10.00h e a data de finalización será o 27 de Agosto de 2015 ás 15:00h.

 

3.- Reglas e condicións para participar

O concurso terá lugar no perfil oficial de Twitter da Fundación Celta de Vigo (https://twitter.com/FundacionCelta) e na páxina oficial de Facebook (https://www.facebook.com/fundacioncelta).

Para participar no concurso será necesario:

– Ser fan da páxina Fundación Celta de Vigo en Facebook.

– Ser seguidor da conta de Twitter de Fundación Celta de Vigo.

– Responder á adiviña en Twitter ou Facebook correctamente acompañando a publicación coa túa foto no museo na que se interprete claramente a resposta e incluir o hashtag #MuseoCelta.

Poderá participar calquera persoa cun perfil en Twitter ou Facebook. Cada usuario poderá participar unha única vez por promoción.

 

4.- Premios e selección do gañador

Outorgaranse dúas entradas para o partido que se disputará no estadio de Balaídos o sábado 29 de Agosto ás 22:00h entre o Real Club Celta de Vigo e o Rayo Vallecano. A forma de entrega das entradas comunicaráselle ao gañador unha vez finalizado o concurso.

O gañador será elixido por sorteo entre todos os participantes que cumpran os requisitos anteriormente expostos.

Se non se logra contactar co gañador nun prazo de 24 horas dende o primeiro intento de contacto, ou este renunciase ao premio, procederemos a seleccionar un novo gañador, perdendo o anterior gañador o seu dereito a reclamar o premio. Comunicarase ademais o mesmo día do sorteo no Facebook e Twitter da Fundación Celta de Vigo cando haxa un gañador oficial e tamén se comunicará por mensaxe privada e a través da páxina web o nome do gañador.

 

5.- Cesión de dereitos de imaxe e/o propiedade intelectual

A participación no Concurso supón a cesión e autorización expresa de tódolos dereitos de propiedade intelectual e de imaxe sobre as participacións, de forma que o participante cede a Fundación Celta de Vigo os dereitos de explotación de natureza intelectual, industrial e/ou de imaxe que puidesen corresponderlle ou derivar das participacións enviadas para participar no Concurso.

 

6.- Excepcións

Fundación Celta de Vigo resérvase o dereito de eliminar do concurso a calquera usuario que non cumpra os requisitos establecidos na mecánica do concurso.

 

O premio podería considerarse deserto no caso de que a organización o considere oportuno.

 

 

7.- Protección de datos.

Fundación Celta de Vigo garante o cumprimento íntegro da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal no tratamento dos datos persoais recollidos na presente promoción, en especial polo que se refire á atención do exercicio dos dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos persoais dos concursantes.

 

 

8.- Aceptación das bases.

A simple participación no concurso implica a aceptación das presentes Bases, polo que a manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusión do participante e como consecuencia diso, a Fundación Celta de Vigo quedará liberada do cumprimento da obrigación contraída co devandito participante.

 

 

1.- Organizador

Fundación Celta de Vigo con domicilio social en Calle Conde de Gondomar 1, 36203 Vigo, organiza “El Concurso Museo Celta”, un concurso para todos sus seguidores en las plataformas sociales y en Twitter en particular.

 

 

2.- Ámbito y duración

El concurso se llevará a cabo en España para residentes en todo el territorio nacional. La fecha de comienzo del concurso será el 24 de Agosto de 2015 a las 10.00h y la fecha de finalización será el 27 de Agosto de 2015 a las 15:00h.

 

3.- Reglas y condiciones para participar 

El concurso tendrá lugar en el perfil oficial de Twitter de la Fundación Celta de Vigo (https://twitter.com/FundacionCelta) y en la página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/FundacionCelta).

 

Para participar en el concurso será necesario:

  • Ser fan de la página Fundación Celta de Vigo en Facebook.

 

  • Ser seguidor de la cuenta de Twitter de Fundación Celta de Vigo.

 

  • Responder a la adivinanza en Twitter o Facebook correctamente acompañando la publicación con tu foto en el museo en la que se interprete claramente la respuesta con el hashtag #MuseoCelta.

 

Podrá participar cualquier persona con un perfil en Twitter o Facebook. Cada usuario podrá participar una única vez por promoción.

 

4.- Premios y selección del ganador

Se otorgarán dos entradas para el partido que se disputará en el estadio de Balaídos el sábado 29 de Agosto a las 22:00h entre el Real Club Celta de Vigo y el Rayo Vallecano. La forma de entrega de las entradas se le comunicará al ganador una vez finalizado el concurso.

 

El ganador será elegido por sorteo entre todos los participantes que cumplan los requisitos anteriormente expuestos.

 

Si no se logra contactar con el ganador en un plazo de 24 horas desde el primer intento de contacto, o éste renunciase al premio, procederemos a seleccionar un nuevo ganador, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio. Se comunicará además el mismo día del sorteo en el Facebook y Twitter de la Fundación Celta de Vigo cuando haya un ganador oficial y también se comunicará por mensaje privado y a través de la página web el nombre del ganador.

 

 

5.- Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual

La participación en el Concurso supone la cesión y autorización expresa de todos los derechos de propiedad intelectual y de imagen sobre las participaciones, de forma que el participante cede a Fundación Celta de Vigo los derechos de explotación de naturaleza intelectual, industrial y/o de imagen que pudieran corresponderle o derivar de las participaciones enviadas para participar en el Concurso.

 

 

6.- Excepciones

Fundación Celta de Vigo se reserva el derecho de eliminar del concurso a cualquier usuario que no cumpla los requisitos establecidos en la mecánica del concurso.

 

El premio podría considerarse desierto en caso de que la organización lo considerase oportuno.

 

 

7.- Protección de datos.

Funadción Celta de Vigo garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos en la presente promoción, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes.

 

 

8.- Aceptación de las bases.

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, la Fundación Celta de Vigo quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.