BASES do Concurso “O meu eslogan do Campus de Verán 2014”

BASES LEGAIS PARA O CONCURSO EN FACEBOOK “O MEU SLOGAN DO CAMPUS DE VERÁN 2014”


1º ORGANIZACIÓN. A organización deste concurso corre a cargo da Fundación Celta de Vigo, a través da súa páxina oficial de Facebook (www.facebook.com/FundacionCelta), conxuntamente coa empresa IoT Partners S.L., e a colaboración do Real Club Celta de Vigo, S.A.


2º REQUISITOS PARA PARTICIPAR. Poderá participar neste concurso calquera familia onde polo menos un adulto sexa seguidor da páxina de Facebook de la Fundación Celta, e que estea rexistrado no Mapamundi do celtismo de Balaídos Universal.


3º PROCEDEMENTO. Para participar, cada familia debe propoñer en Facebook un slogan para os Campus de Verán da Fundación Celta de Vigo. O devandito slogan debe ter unha lonxitude máxima de oito palabras, e a familia -ou o membro voceiro desta- debe publicalo como comentario na fotografía que, con motivo deste concurso, se publicará na páxina oficial de Facebook de la Fundación, antes do día 10 de abril, ás 23.59 horas. Link para participar


4º. GAÑADORES. Un xurado integrado por membros da Fundación, co apoio de IoTPartners, decidirá o gañador, así como tres mencións especiais
-Valorarase a orixinalidade do slogan, así como a defensa dos valores da Fundación Celta de Vigo.


5º. PREMIO. A familia gañadora, ademais de ver convertido o seu slogan no lema oficial dos Campus de Verán da Fundación Celta, poderá gozar dunha experiencia única e irrepetible: un neno da devandita familia, acompañado dun adulto, vivirá o partido Celta-Real Sociedade, dende detrás da portaría máis próxima á saída do vestiario. Portará unha cámara go-pro na que gravará de xeito autónomo a súa experiencia. Ao finalizar o partido, devolverá a cámara e, nunha semana, recibirá un soporte dixital co contido gravado -agás o protexido por dereitos televisivos-, dedicado polo seu xogador favorito. Ese xogador, ademais, entregaralle a súa camiseta ao finalizar o partido. Outros dous acompañantes poderán compartir a experiencia dende localidades de tribuna próximas a esa portaría.
-As tres familias que logren as mencións especiais, recibirán como premio entradas para o partido Celta-Real Sociedade, cun máximo de catro entradas por familia.

6º. COMUNICACIÓN AOS PREMIADOS. O premio e as mencións especiais daranse a coñecer o 11 de abril, a través do Facebook de la Fundación Celta de Vigo. O membro voceiro da familia enviará o mesmo día 11 de abril antes das 23.59 h un correo electrónico a info@gradaconecta.com no que incluirá ademais o seu teléfono de contacto, dende a conta coa que están rexistrados no Mapamundi ou a organización poderá decidir a súa non participación.


7º. PROTECCIÓN DE DATOS. Os participantes autorizan que os seus datos persoais facilitados sexan incorporados a un ficheiro cuxo responsable é IoT Partners S.L, que os utilizará unicamente para
xestionar este concurso e contactar cos gañadores a través da Fundación Celta de Vigo e o Real Club Celta de Vigo, S.A. Estes datos serán tratados confidencialmente e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento. Os participantes garanten e responden da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade da súa información persoal.
O titular dos datos poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación solicitándoo por escrito, con copia do seu DNI ou documento de identificación, á seguinte dirección: Praza da Princesa 9, 1º Vigo (Pontevedra), ou por correo electrónico á seguinte dirección info@gradaconecta.com


8º NORMAS DE SEGURIDADE Y CONTROL. A organización resérvase o dereito a borrar aqueles eslóganes que considere inadecuados por mal gusto, pornografía, ou por non gardar relación ningunha co obxecto desta promoción. A organización, igualmente, resérvase a facultade de adoptar as medidas que estime oportunas para evitar calquera conduta que considere fraudulenta contra este concurso, contra a súa organización, ou que prexudique aos seus participantes.
-O premio podería considerarse deserto en caso de que a organización o considere oportuno.


9º. LIMITACIÓN DA RESPONSABILIDADE. A Fundación Celta de Vigo, o Real Club Celta e IoT Partners, non se fan responsables das interrupcións ou fallos en Internet ou en Facebook ou de calquera incidencia relacionada co software ou hardware.


10º. ACEPTACIÓN DAS BASES. A participación neste concurso implica, por parte dos participantes, o coñecemento e aceptación das presentes bases.

BASES LEGALES PARA EL CONCURSO EN FACEBOOK “MI ESLOGAN DEL CAMPUS DE VERANO 2014″

1º ORGANIZACIÓN. La organización de este concurso corre a cargo de la Fundación Celta de Vigo, a través de su página oficial de Facebook (www.facebook.com/FundacionCelta), conjuntamente con la empresa IoT Partners S.L., y la colaboración del Real Club Celta de Vigo, S.A.

2º REQUISITOS PARA PARTICIPAR. Podrá participar en este concurso cualquier familia donde al menos un adulto sea seguidor de la página de Facebook de la Fundación Celta, y que esté registrado en el Mapamundi del celtismo de Balaídos Universal.

3º PROCEDIMIENTO. Para participar, cada familia debe proponer en Facebook un eslogan para los Campus de Verano de la Fundación Celta de Vigo. Dicho eslogan debe tener una longitud máxima de ocho palabras, y la familia –o el miembro portavoz de la misma– debe publicarlo como comentario en la fotografía que, con motivo de este concurso, se publicará en la página oficial de Facebook de la Fundación, antes del día 10 de abril, a las 23.59 horas. Link para participar

4º. GANADORES. Un jurado integrado por miembros de la Fundación, con el apoyo de IoTPartners, decidirá el ganador, así como tres menciones especiales

-Se valorará la originalidad del eslogan, así como la defensa de los valores de la Fundación Celta de Vigo.

5º. PREMIO. La familia ganadora, además de ver convertido su eslogan en el lema oficial de los Campus de Verano de la Fundación Celta, podrá disfrutar de una experiencia única e irrepetible: un niño de dicha familia, acompañado de un adulto, vivirá el partido Celta-Real Sociedad, desde detrás de la portería más cercana a la salida del vestuario. Portará una cámara go-pro en la que grabará de manera autónoma su experiencia. Al finalizar el partido, devolverá la cámara y, en una semana, recibirá un soporte digital con el contenido grabado –excepto el protegido por derechos televisivos–, dedicado por su jugador favorito. Ese jugador, además, le entregará su camiseta al finalizar el partido. Otros dos acompañantes podrán compartir la experiencia desde localidades de tribuna cercanas a esa portería.

-Las tres familias que logren las menciones especiales, recibirán como premio entradas para el partido Celta-Real Sociedad, con un máximo de cuatro entradas por familia

6º. COMUNICACIÓN A LOS PREMIADOS. El premio y las menciones especiales se darán a conocer el 11 de abril , a través del Facebook de la Fundación Celta de Vigo. El miembro portavoz de la familia enviará el mismo día 11 de abril antes de las 23.59h un correo electrónico a info@gradaconecta.com en el que incluirá además su teléfono de contacto, desde la cuenta con la que están registrados en el Mapamundi o la organización podrá decidir su no participación.

7º. PROTECCIÓN DE DATOS. Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean incorporados a un fichero cuyo responsable es IoT Partners S.L, que los utilizará únicamente para

gestionar este concurso y contactar con los ganadores a través de la Fundación Celta de Vigo y el Real Club Celta de Vigo, S.A. Estos datos serán tratados confidencialmente y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo. Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de su información personal.

El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito, con copia de su DNI o documento de identificación, a la siguiente dirección: Plaza de la Princesa 9, 1º Vigo (Pontevedra), o por correo electrónico a la siguiente dirección info@gradaconecta.com

8º NORMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL. La organización se reserva el derecho a borrar aquellos eslóganes que considere inadecuados por mal gusto, pornografía, o por no guardar relación alguna con el objeto de esta promoción. La organización, igualmente, se reserva la facultad de adoptar las medidas que estime oportunas para evitar cualquier conducta que considere fraudulenta contra este concurso, contra su organización, o que perjudique a sus participantes.

-El premio podría considerarse desierto en caso de que la organización lo considere oportuno.

9º. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. La Fundación Celta de Vigo, el Real Club Celta e IoT Partners, no se hacen responsables de las interrupciones o fallos en Internet o en Facebook o de cualquier incidencia relacionada con el software o hardware.

10º. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en este concurso implica, por parte de los participantes, el conocimiento y aceptación de las presentes bases.