Bases do Concurso “PortoValla Celeste”

Concurso Portovalla

Coa intención de fomentar a promoción e a presencia das redes sociais da Fundación Celta de Vigo, organízase en colaboración coa empresa PortoValla o concurso “PortoValla Celeste”

1. MECÁNICA

Este concurso vai dirixido a usuarios das redes sociais de Twitter e Facebook.

A participación no concurso implica a aceptación das bases.

Ubicaránse na cidade de Vigo 5 vallas publicitarias co cartaz das Escolas de Fútbol da Fundación Celta de Vigo e indicaránse as súas localizacións.

Twitter:

1-       Facerse seguidor da conta @fundacioncelta.

2-      Facer unha fotografía na que apareza e sexa recoñecible unha das vallas publicitarias.

3-      Enviar un twit coa fotografía mencionando á Fundación Celta (@FundacionCelta) e co hagstag #PortovallaCeleste antes do venres día 10 de outubro ás 23:59.

4-      Será eliminada e reportada ós administradores da rede social calquera imaxe ofensiva ou que atente contra a filosofía da Fundación Celta de Vigo.

Non poderán obter o premio aqueles que non se teñan feito seguidores da conta @fundacioncelta antes do venres día 10 de outubro ás 23:59.

Facebook:

1-       Ser fan da páxina da Fundación Celta de Vigo (www.facebook.com/fundacioncelta)

2-      Facer unha fotografía na que apareza e sexa recoñecible unha das vallas publicitarias.

3-      Publicar a fotografía no muro da Fundación Celta ou  mencionando á Fundación Celta (@FundacionCelta) e co hagstag #PortovallaCeleste antes do venres día 10 de outubro ás 23:59.

4-      Será eliminada e reportada ós administradores da rede social calquera imaxe ofensiva ou que atente contra a filosofía da Fundación Celta de Vigo.

Será imprescindible que o usuario de Facebook teña configurada a súa conta para que sexa posible  visualizar a fotografía. Para iso, no momento de publicar a fotografía, será imprescindible seleccionar na parte inferior dereita do cadro a opción de visualización “Público”

2. CONCURSO

Unha vez finalizado o prazo de participación, seleccionaranse todas aquelas imaxes que cumpriran as normas.

De entre todas elas, un xurado formado por membros da Fundación Celta de Vigo e da empresa Portovalla, serán os encargados de seleccionar ós gañadores e tamén os accésit.

3. PREMIOS

Os premios serán os seguintes;

Primeiro premio: Invitación para dúas persoas para asistir a un partido que dispute o Real Club Celta de Vigo, dende o céspede do estadio municipal de Balaidos. O partido será escollido pola Fundación Celta de Vigo.

Segundo premio: Camiseta oficial do Real Club Celta de Vigo asinada

Dous accésits: Prenda ou regalo promocional da Fundación Celta de Vigo

Os nomes dos premiados serán comunicados dende a páxina web da Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) e na conta de Twitter e Facebook e serán contactados mediante mensaxe privada a través das redes sociais.

No caso que o premiado non reclame o premio antes de 15 días dende a sua publicación, volverase a escoller un novo gañador de entre os participantes.

4. EXCEPCIÓNS

Calquera información que non figure nas bases anteriormente descritas, quedará baixo a decisión da organización do concurso.

O premio podería considerarse deserto no caso que a organización o considerase oportuno.

Con la intención de fomentar la promoción y la presencia de las redes sociales de la Fundación Celta de Vigo, se organiza en colaboración con la empresa PortoValla el concurso “PortoValla Celeste”

 1. MECÁNICA

Este concurso va dirigido a usuarios de las redes sociales de Twitter y Facebook.

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

Se ubicarán en la ciudad de Vigo 5 vallas publicitarias con el cartel de las Escuelas de Fútbol de la Fundación Celta de Vigo y se indicarán sus localizaciones.

TWITTER:

1-                  Hacerse seguidor de la cuenta @fundacioncelta.

2-                  Hacer una fotografía en la que aparezca y sea reconocible una de las vallas publicitarias.

3-                  Enviar un twit con la fotografía mencionando a la Fundación Celta (@FundacionCelta) y con el hagstag #PortovallaCeleste antes del viernes día 10 de octubre a las 23:59.

4-                  Será eliminada y reportada a los administradores de la red social cualquier imagen ofensiva o que atente contra la filosofía de la Fundación Celta de Vigo.

No podrán obtener el premio aquellos que no se hayan hecho seguidores de la cuenta @fundacioncelta antes del viernes día 10 de octubre a las 23:59.

FACEBOOK:

1-                  Ser fan de la página de la Fundación Celta de Vigo (www.facebook.com/fundacioncelta

2-                  Hacer una fotografía en la que aparezca y sea reconocible una de las vallas publicitarias.

3-                  Publicar la fotografía en el muro de la Fundación Celta o mencionando a la Fundación Celta (@FundacionCelta) y con el hagstag #PortovallaCeleste antes del viernes día 10 de octubre a las 23:59.

4-                  Será eliminada y reportada a los administradores de la red social cualquier imagen ofensiva o que atente contra la filosofía de la Fundación Celta de Vigo.

Será imprescindible que el usuario de Facebook tenga configurada su cuenta para que sea posible visualizar la fotografía. Para eso, en el momento de publicar la fotografía, será imprescindible seleccionar en la parte inferior derecha del cuadro a opción de visualización “Público”

2. CONCURSO

Una vez finalizado el plazo de participación, se seleccionarán todas aquellas imágenes que hayan cumplido las normas.

De entre todas ellas, un jurado formado por miembros de la Fundación Celta de Vigo y de la empresa Portovalla, serán los encargados de seleccionar a los ganadores y también los accésit.

 3. PREMIO

Los premios serán los siguientes;

Primer premio: Invitación para dos personas para asistir a un partido que dispute el Real Club Celta de Vigo, desde el césped del estadio municipal de Balaidos. El partido será escogido por la Fundación Celta de Vigo.

Según premio: Camiseta oficial del Real Club Celta de Vigo firmada

Dos accésits: Prenda o regalo promocional de la Fundación Celta de Vigo

Los nombres de los premiados serán comunicados desde la página web de la Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) y en la cuenta de Twitter y Facebook y serán contactados mediante mensaje personal a través de las redes sociales.

En el caso que el premiado no reclame el premio antes de 15 días desde su publicación, se volverá a seleccionar un nuevo ganador de entre los participantes.

4. EXCEPCIONES 

Cualquier información que no figure en las bases anteriormente descritas, quedará bajo la decisión de la organización del concurso.

El premio podría considerarse desierto en el caso que la organización lo considerara oportuno.

 

Ubicacións das vallas:

1 Carretera de Baiona – Coruxo dirección Baiona

2 Circunvalación Zona Franca – Bouzas Rotonda da autovia San Pelayo

3 Carretera de Baiona – Coruxo dirección Vigo

4 Rúa Montecelo Baixo – Rúa Coutadas. Junto Piscina Municipal

5 Avda Travesía de Vigo, Subida Carrefour