BASES Sorteo camiseta Larrivey Twitter

image

Coa intención de fomentar a promoción e a presencia das redes sociais da Fundación Celta de Vigo, organízase o sorteo dunha caniseta asinada polo xogador do Real Club Celta de Vigo, Joaquín Larrivey.

1. MECÁNICA

Este concurso vai dirixido a usuarios das rede social de Twitter

A participación no concurso implica a aceptación das bases.

Twitter:

1- Facerse seguidor da conta @fundacioncelta

2- Facer RT en calquera dos tuits da conta nod que figure o cartaz promocional ou no seu defecto, publicar o cartaz nun tuit mencionando a conta @fundacioncelta.

3- Contabilizaranse todas as interacciones de modo que por cada RT ou tuit o usuario obterá unha opción de participar no sorteo.

Non poderán obter o premio aqueles que non se teñan feito seguidores da conta @fundacioncelta antes do domingo 6 de xullo ás 23:59.

2. SORTEO

O sorteo realizaráse o día  de 8 de xullo entre todos aqueles que cumpriran as normas.

3. PREMIO

O premio consta dunha camiseta do Celta asinada por Larrivey.

Os nomes dos premiados serán comunicados dende a páxina web da Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) e na conta de Twitter e serán contactados mediante mensaxe privada a través das redes sociais.

No caso que o premiado non reclame o premio antes de 7 días dende a sua publicación, volverase a realizar o sorteo cos participantes.

4. EXCEPCIÓNS

Calquera información que non figure nas bases anteriormente descritas, quedará baixo a decisión da organización do concurso.

O premio podería considerarse deserto no caso que a organización o considerase oportuno.

Con la intención de fomentar la promoción y la presencia de las redes sociales de la Fundación Celta de Vigo, se sorteará una camiseta del Celta firmada por Joaquín Larrivey.

 1. MECÁNICA

Este concurso va dirigido a usuarios de las red social de Twitter.

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

FACEBOOK:

1- Hacerse seguidor de la cuenta de twitter @fundacioncelta.

2- Hacer RT a cualquiera de los tuits de la cuenta @fundacioncelta donde figure el cartel promocional y/o publicar un tuit en el que figure el cartel y se mecione a @fundacioncelta.

3- Cada usuario tendrá tantas participaciones como RTs o tuits envíe para participar.

No podrán obtener el premio aquellos que no se hayan hecho seguidores antes del día 6 de julio a las 23:59 horas.

2. SORTEO

El sorteo se realizará el día 8 de julio entre todos aquellos que habían cumplido las normas.

 3. PREMIO

El premio consta de una camiseta del Real Club Celta de Vigo firmada por Joaquín Larrivey.

Los nombres de los premiados serán comunicados desde la página web de la Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) y en la cuenta oficial de Twitter y serán contactados mediante mensaje privado a través de las redes sociales.

Si el premiado no reclama el premio en los 7 días posteriores a la publicacion del resultado del sorteo, éste se realizará de nuevo con los participantes restantes.

4. EXCEPCIONES 

Cualquier información que no figure en las bases anteriormente descritas, quedará bajo la decisión de la organización del concurso.

El premio podría considerarse desierto en el caso que la organización lo considerara oportuno.