Concurso “A Nova imaxe do Colaborador Comercio”

Concurso Adiviña

Coa intención de fomentar a promoción e a presencia das redes sociais da Fundación Celta de Vigo, organízase un concurso para adiviñar o nome da nova imaxe da campaña de Colaborador Comercio de este ano.

1. MECÁNICA

Este concurso vai dirixido a usuarios das rede social de Twitter e Facebook

A participación no concurso implica a aceptación das bases.

Para participar:

1- Facerse seguidor da conta @fundacioncelta ou seguir á conta oficial de Facebook da Fundacion Celta de Vigo

2- Responder ás publicacións nas redes sociais co nome do xogador que pensen que está detrás da imaxe oculta.

3- Contabilizaránse todas as respostas, considerando soamente aquelas que se refiran a xogadores do Real Club Celta de Vigo da tempada 2014-2015

Non poderán obter o premio aqueles que non se teñan feito seguidores da conta @fundacioncelta ou do facebook oficial antes do domingo 21 de setembro ás 23:59.

2. SORTEO

O sorteo realizaráse o día  de 22 de setembro entre todos aqueles que cumpriran as normas.

3. PREMIO

O premio consta dunha prenda da Fundación Celta, asinada polo xogador para cada unha das redes sociais (Facebook e Twitter).

O premio será entregado nunca antes do 30 de setembro.

Os nomes dos premiados serán comunicados dende a páxina web da Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) e na conta de Twitter e Facebook e serán contactados mediante mensaxe privada a través das redes sociais.

No caso que o premiado non reclame o premio antes de 7 días dende a sua publicación, volverase a realizar o sorteo cos participantes.

4. EXCEPCIÓNS

Calquera información que non figure nas bases anteriormente descritas, quedará baixo a decisión da organización do concurso.

O premio podería considerarse deserto no caso que a organización o considerase oportuno.

Con la intención de fomentar la promoción y la presencia de las redes sociales de la Fundación Celta de Vigo, se organiza un concurso para adivinar el nombre de la nueva imagen de la campaña de Colaborador Comercio de este año.

 1. MECÁNICA

Este concurso va dirigido a usuarios de las redes sociales de Twitter y Facebook

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

PARA PARTICIPAR:

1- Hacerse seguidor de la cuenta @fundacioncelta o seguir a la cuenta oficial de Facebook de la Fundacion Celta de Vigo

2- Responder a las publicaciones en las redes sociales con el nombre del jugador que piensen que está detrás de la imagen oculta.

3- Se contabilizarán todas las respuestas, considerando solamente aquellas que se refieran a jugadores del Real Club Celta de Vigo de la temporada 2014-2015

No podrán obtener el premio aquellos que no se hayan hecho seguidores de la cuenta @fundacioncelta antes del domingo 21 de septiembre a las 23:59.

2. SORTEO

El sorteo se realizará el día 22 de septiembre entre todos aquellos que hayan cumplido las normas.

 3. PREMIO

El premio consta de una prenda de la Fundación Celta, firmada por el jugador para cada una de las redes sociales (Facebook y Twitter).

El premio será entregado nunca antes del 30 de septiembre.

Los nombres de los premiados serán comunicados desde la página web de la Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) y en la cuenta de Twitter y Facebook y serán contactados mediante mensaje personal a través de las redes sociales.

En el caso que el premiado no reclame el premio antes de 7 días desde su publicación, se volverá a realizar el sorteo con los participantes.

4. EXCEPCIONES 

Cualquier información que no figure en las bases anteriormente descritas, quedará bajo la decisión de la organización del concurso.

El premio podría considerarse desierto en el caso que la organización lo considerara oportuno.