QUEN SOMOS

A Fundación Celta de Vigo naceu no 17 de xullo de 1996 como unha gran obra centrada no servizo á sociedade galega a través do desenvolvemento e o fomento do deporte en todos os seus ámbitos. O seu financiamento está suxeita á colaboración de cuantos axentes sociais estean dispostos a contribuír financieramente.

A misión da Fundación é “Achegar o deporte e os seus valores á sociedade”:

Porque o Celta é a máxima representación do deporte en Vigo e unha das máis destacadas en Galicia.

Porque o Celta, como equipo de fútbol da cidade e a súa contorna, arrastra unha gran masa social, o cal é un importante activo a utilizar desde a súa Fundación.

Porque o Celta simboliza a aspiración de moitos nenos que se inician ao deporte a través da práctica do fútbol e a ilusión deportiva de moitos adultos.

Porque o Celta xogase historicamente un papel dinamizador da cultura do deporte na sociedade galega e a súa Fundación debe contribuír a acrecentar este legado.

Este achegamento á sociedade implica:

Investigar, promover e divulgar a importancia do deporte no desenvolvemento persoal dos nenos e as nenas e no logro das súas metas deportivas, en liña co proxecto de Canteira do R.C.Celta.
Achegar o deporte aos adultos como instrumento capaz de construír e reforzar valores claves para o desenvolvemento da persoa, forte compoñente social desde o que potenciar accións de igualdade, integración, solidariedade e desenvolvemento.

Actividades deportivas da Fundación:

Escolas de fútbol para nenos de 4 a 14 anos.
Escola de porteiros de 4 anos en diante.
Cursos para adestradores.
Torneos de fútbol
Campus de verán: para nenos de 4 a 14 anos con sedes en diferentes localidades da Comunidade.
Torneos de fútbol
Visitas a Colexios
Visitas ao Museo R.C.Celta

Membro colaborador:

Realizando unha doazón anual de 70 euros, ademais de contribuír no desenvolvemento persoal dos nenos e nenas no deporte e axudar aos colectivos máis desfavorecidos, estes pasan a formar parte da familia Celeste obtendo moitas vantaxes.

Calquera persoa ou empresa pode ser Membro Colaborador obtendo á vez importantes vantaxes fiscais ou significativos descontos en distintos produtos e servizos co Cartón de Colaborador da Fundación.

Membro protector:

Para facerse membro Protector da Fundación Celta de Vigo só ten que facer un donativo de 1800 euros ao ano.

La Fundación Celta de Vigo nació el 17 de julio de 1996 como una gran obra centrada en el servicio a la sociedad gallega a través del desarrollo y el fomento del deporte en todos sus ámbitos. Su financiación está sujeta a la colaboración de cuantos agentes sociales estén dispuestos a contribuir financieramente.

La misión de la Fundación es “Acercar el deporte y sus valores a la sociedad”:

Porque el Celta es la máxima representación del deporte en Vigo y una de las más destacadas en Galicia.

Porque el Celta, como equipo de fútbol de la ciudad y su entorno, arrastra una gran masa social, lo cual es un importante activo a utilizar desde su Fundación.

Porque el Celta simboliza la aspiración de muchos niños que se inician al deporte a través de la práctica del fútbol y la ilusión deportiva de muchos adultos.

Porque el Celta haya jugado históricamente un papel dinamizador de la cultura del deporte en la sociedad gallega y su Fundación debe contribuir a acrecentar este legado.

Este acercamiento a la sociedad implica:

Investigar, promover y divulgar la importancia del deporte en el desarrollo personal de los niños y las niñas y en el logro de sus metas deportivas, en línea con el proyecto de Cantera del R.C.Celta.
Acercar el deporte a los adultos como instrumento capaz de construir y reforzar valores claves para el desarrollo de la persona, fuerte componente social desde el que potenciar acciones de igualdad, integración, solidaridad y desarrollo.

Actividades deportivas de la Fundación:

Escuelas de fútbol para niños de 4 a 14 años.
Escuela de porteros de 4 años en adelante.
Cursos para entrenadores.
Torneos de fútbol
Campus de verano: para niños de 4 a 14 años con sedes en diferentes localidades de la Comunidad.
Torneos de fútbol
Visitas a Colegios
Visitas al Museo R.C.Celta

Miembro colaborador:

Realizando una donación anual de 70 euros, además de contribuir en el desarrollo personal de los niños y niñas en el deporte y ayudar a los colectivos más desfavorecidos, éstos pasan a formar parte de la familia Celeste obteniendo muchas ventajas.

Cualquier persona o empresa puede ser Miembro Colaborador obteniendo a la vez importantes ventajas fiscales o significativos descuentos en distintos productos y servicios con la Tarjeta de Colaborador de la Fundación.

Miembro protector:

Para hacerse miembro Protector de la Fundación Celta de Vigo sólo tiene que hacer un donativo de 1800 euros al año.